تولید ساک دستی پارچه ای ساک کنار کاست دار رنگی ساک سوزنی

تولید ساک دستی پارچه ای  با عطف رنگی متفاوت

ساک دستی پارچه ای با عطف 10 سانتی متر ، امکان افزایش کاست کنار تا 25 سانتی متر
نوع پارچه مصرفی 90 گرم در رنگ بندی های مختلف

تماس با مجموعه بگیران